A Cifra-LMBTQ Közösség Kecskemét Alapszabálya

érvényes: 2019.05.08-tól


Tartalom

1. A szervezet neve és elérhetőségei
2. A szervezet céljai
3. A szervezet értékei
4. A tagság létrejötte és megszűnése
5. A tagság nyilvántartása
6. A tagok jogai
7. A tagok kötelezettségei
8. A döntéshozatal
9. A szervezet gazdálkodása
10. A szervezet megszűnése
11. A szervezet működésének nyilvánossága
12. Záró rendelkezések

1. A szervezet neve és elérhetőségei

1.1. A szervezet neve: Cifra-LMBTQ Közösség Kecskemét. Rövidített név: Cifra Közösség.

1.2. A szervezet logója:

 

1.3. A szervezet internetes elérhetőségei:

E-mail: [email protected]
Facebook:
https://www.facebook.com/lmbtq.kecskemet
Instagram:
https://www.instagram.com/cifrakozosseg

 

2. A szervezet céljai

2.1. Közösségteremtés a Kecskeméten és környékén élő, tanuló vagy dolgozó leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) emberek számára.

2.2. Céljaink között szerepel a Kecskeméten és környékén élő emberek (különösen a döntéshozók), valamint a tágabb társadalom figyelmének felhívása az LMBTQI-emberek problémáira.

2.3. A Kecskeméten élő, tanuló vagy dolgozó LMBTQI-emberek szempontjainak érvényesítése a jogalkotás (különös tekintettel az önkormányzati rendeletekre) és a közszolgáltatások nyújtása során.

2.4. Fellépés a Kecskeméten és vonzáskörzetében élő LMBTQI-emberek hátrányos megkülönböztetése ellen, valamint az LMBTQI-emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekeik érvényesítése.

 

3. A szervezet értékei

3.1. A csoport demokratikus alapokon működik, konszenzusos döntéshozatal mellett (részletesen lásd a 8. pontban, konszenzus fogalma 8.9.). A csoport, csak tagjainak egységes, konszenzusos döntését képviselheti.

3.2. A csoport hatóság által nem bejegyzett közösségi szervezet, amely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A csoport tagjai saját elhatározásukból nem kívánják magukat klasszikus jogi keretek közé szorítani.

3.3. A csoport elutasítja a kirekesztő beszéd és cselekedetek minden formáját, különösen az internetes zaklatást és gyűlöletbeszédet. A csoport tagjaként elkövetett zaklatás vagy közzétett gyűlöletbeszéd a célszemély(ek)től függetlenül súlyosan sérti a szervezet értékeit és az Alapszabály rendelkezéseit.

 

4. A tagság létrejötte és megszűnése

4.1. A csoport tagja lehet az a természetes személy, aki legalább egy taggyűlésen jelen volt és írásbeli belépési nyilatkozatával vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a csoport munkájában, valamint a csoport Alapszabályában foglaltakat elfogadja. Kiskorú tag esetén a tagsági viszony létrejöttéhez a kiskorú törvényes képviselőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

4.2. A tagok felvételéről a csoport taggyűlése dönt. Ha a taggyűlés egy jelentkező felvételéről nem tud döntést hozni, akkor a döntéshozást korlátlan alkalommal elhalaszthatja.

4.3. A tagsági viszony megszűnik:
(a) a tag halálával;
(b) a tag kilépésével;
(c) a tagsági viszony megszűntnek nyilvánításával;
(d) a tag kizárásával.

4.4. A csoport tagja az [email protected] címre elküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül kiléphet.

4.5. A csoport a tagsági viszonyát megszűntnek nyilváníthatja annak a tagnak, aki a tagok szubjektív megítélése alapján nem vesz részt tevékenyen a csoport munkájában vagy az elvállalt feladatát rendszeresen nem teljesíti határidőre.

4.6. A csoport kizárhatja azt a személyt, aki az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan vagy több alkalommal megszegi. A kizárásról a csoport taggyűlése dönt. A kizárást kimondó határozatot indoklással, írásban kell eljuttatni a kizárt személyhez.

4.7. A tagsági viszony megszűnése esetén a volt tag a csoporttal szemben a tagsági viszonnyal összefüggésben anyagi követelést nem támaszthat.

5. A tagság nyilvántartása

5.1. A csoport a tagok következő adatait tartja nyilván:
(a) név;
(b) születési dátum;
(c) a tagság kezdetének dátuma;
(d) telefonszám;
(e) e-mail cím;
(f) Skype-név (ha megadta);
(g) a csoport képviseletének engedélyezett módjai és jogosultságai;
(h) van-e hozzáférése a közös Google Drive-hoz.

5.2. A tagok adatainak nyilvántartása a Google Drive-on történik, amely minden tag számára hozzáférhető.

5.3. A tagok személyes adatait a csoport tagjainak minden esetben bizalmasan kell kezelniük, és azokat harmadik fél részére az érintett tag előzetes hozzájárulása nélkül soha nem adhatják át. Ez a rendelkezés a tagsági viszony megszűnését követően is kötelező érvényű a, Ptk. 2:43 § e), az Infotv. 5. § (1) és az EU 2016/679. rend. 6. cikk (1) alapján. A csoport tagjaként (vagy volt tagjaként) előzetes hozzájárulás nélkül kiadott személyes adat sérti a hatályos magyar és EU-s jogszabályokat, valamint súlyosan sérti az Alapszabály rendelkezéseit, ezért bírósági jogérvényesítést és/vagy kizárást vonhat maga után.

6. A tagok jogai

6.1. A csoport tagja
(a) részt vehet és szavazhat a csoport gyűlésein;
(b) betekinthet a csoport dokumentumaiba;
(c) a csoport által meghatározottak szerint használhatja a csoport felszereléseit és eszközeit.

6.2. A csoport tagja képviselheti a csoport egészét abban az esetben, ha őt a taggyűlés erre előzetesen felhatalmazta és ezt a Google Drive-on lévő nyilvántartásban rögzítette. A csoport képviseletének módjai:
(a) e-mailben történő kommunikáció a csoport e-mail címének használatával;
(b) e-mailben történő kommunikáció a tag személyes, [email protected] mintájú e-mail címének használatával;
(c) internetes kommunikáció a csoport Facebook-oldalának, adminisztrátor, szerkesztő, moderátor, hirdető vagy elemző szerepkörökben
(d) internetes kommunikáció a csoport Instagram-oldalának használatával;
(e) szerződéskötés a csoport nevében;
(f) sajtónak nyilatkozni a csoport nevében.


6.3. A csoport képviseletét a tag írásban kérheti az 
[email protected] címre küldött levelében, a  6.2. pontban felsoroltak közül pontosan megjelölve a képviselet módját (jogosultságát), valamint az (e), (f) eseteiben a képviselet időtartamát is. A képviselet megadásáról a tagok konszenzussal döntenek.

7. A tagok kötelezettségei

7.1. A csoport tagja köteles
(a) a csoport munkájában rendszeresen és tevékenyen részt venni;
(b) az Alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit betartani;
(c) elősegíteni a csoport céljainak megvalósítását;
(d) megőrizni a csoport jó hírnevét és tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, amely veszélyezteti a csoport céljainak megvalósulását;
(e) a csoport vagyonát megóvni;
(f) az elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásokról a csoportot értesíteni;
(g) tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, amely a csoport más tagjainak emberi méltóságát sérti, vagy a csoportban végzett tevékenységét bármilyen módon akadályozza.

 

7.2. A csoport tagja és egykori tagja köteles megőrizni minden, a csoport tevékenységével összefüggésben tudomására jutott bizalmas információt, így különösen a csoport tagjainak és önkénteseinek személyes adatait.

8. A döntéshozatal

8.1. A csoport döntéseit a taggyűlés hozza. A taggyűlés az a találkozó, amelyre az összes tag meghívást kap.

8.2. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente négyszer össze kell hívni. A taggyűlés bármilyen, alkalmas helyszínen megtartható, ahol biztosított a nyugodt munkavégzés.

A taggyűlés összehívását bármely tag kezdeményezheti, ha ezt az igényét elküldi az [email protected] címre. A taggyűlést – egy időpont-egyeztetést követően – bármely központi e-mail fiókhoz hozzáférő tag összehívhatja.

8.3. A taggyűlés összehívása írásban, igazolható módon történik, úgy hogy a tagok arról a taggyűlés időpontja előtt legalább 3 nappal értesüljenek. A taggyűlési meghívónak tartalmaznia kell a csoport nevét, a taggyűlés időpontját, helyszínét és választható jelleggel a napirendjét.

8.4. A taggyűlésen minden tagnak joga van részt venni (személyesen vagy telefonon/skype-on), de nem köteles rá. Amennyiben valamilyen okból a tag nem tud részt venni a taggyűlésen, de szeretné a szavazati jogát érvényesíteni, akkor vagy előzőleg szóban felhatalmaz egy jelenlévő tagot arra, hogy képviselje a nézeteit, vagy pedig e-mailben juttatja el a szervezethez a szavazatát, melyben indokolja azt.

8.5. A taggyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, kivéve a 8.10-es pontban felsorolt esetekben.

8.6. A taggyűlés egy önkéntes levezető embert és egy önkéntes jegyzetelő embert választ. Ezt követően a taggyűlés megvitatja a javasolt témákat, és döntést hoz az egyes kérdésekben.

8.7. A taggyűlésen meg kell vitatni a következő taggyűlés helyszínét, illetve ki kell tűzni a dátumot, amelyben meg lesz tartva.

8.8. A tagoknak biztosítani kell, hogy a javaslathoz kapcsolódó álláspontjukat ismertessék. A taggyűlésen ismertetni kell az adott javaslathoz kapcsolódó, nem jelenlévő tagok véleményét is, amennyiben ezek ismertek.

8.9. A döntéshozatalban mindig törekedni kell az egyhangúság elvének érvényesülésére (konszenzus). Az egyhangúság elve azt jelenti, hogy akkor tekinthető egy szavazásra feltett kérdés elfogadottnak, ha minden résztvevő tag egyértelműen igennel szavaz.

8.10. A taggyűlés a döntéseit – ideértve az Alapszabály módosítását is – nyílt szavazással, a konszenzus elve alapján hozza. Az Alapszabály elfogadásához, új tag felvételéhez és tagság megszüntetéséhez minden esetben teljes konszenzus kötelező.

8.11. A taggyűlésről a jegyzetelő ember jegyzetet készít a cifra-drive-on található cifra_MoM-ban (Meeting of Minutes, azaz jegyzőkönyv). A jegyzetnek tartalmaznia kell a taggyűlés helyét, idejét, a résztvevőket (keresztnévvel), a megtárgyalt javaslatokat és a meghozott döntéseket.

9. A szervezet gazdálkodása

9.1. A csoport összes értéktárgyát a raktáros tárolja. A raktáros feladatai:

(a) épségben megőrzi a csoport értéktárgyait;

(b) ha egy tag megigényel valamilyen, 2 000 Ft-ot nem meghaladó értékű eszközt, azt a raktáros időben átadja a tag részére;

(c) ha egy tag megigényel valamilyen, 2 000 Ft-ot meghaladó értékű eszközt, akkor a tagnak és a raktárosnak írásos átadási nyilatkozatot kell aláírnia átadáskor;

(d) a tagoknak a nem fogyóeszközöket, valamint a megmaradt eszközöket a használat után vissza kell juttatniuk a raktáros részére;

(e) decemberben írásban beszámol a csoportnak a szervezet 2 000 Ft-ot meghaladó értékű vagyontárgyairól.

 

9.2. A raktáros személyét bármely tag javaslatára a taggyűlésnek felül kell vizsgálnia, és szükség szerint új raktárost kell választania.

 

9.3. Az egyes programokhoz kapcsolódóan a program szervezője és a raktáros közösen átgondolják, hogy milyen eszközökre lesz szükség a program lebonyolításához. A raktáros indokolt esetben kérheti a programterv módosítását.

 

10. A szervezet megszűnése

10.1. A csoport megszűnik, ha a megszűnését a taggyűlés minden tagja egyhangúlag kimondja.

10.2. A csoport megszűnése esetén vagyonát a Magyar LMBT Szövetségnek kell juttatni.

11. A szervezet működésének nyilvánossága

11.1. Ha a taggyűlés döntése egy távollévő tagot érint, akkor azt írásban, a tag által közölt e-mail címére kell elküldeni.

11.2. A csoport működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bármelyik tag betekinthet, és azokról saját költségen másolatot készíthet. A betekintést az [email protected] címen kell kezdeményezni írásban. A kérelemben a megtekintésre kért iratokat pontosan körül kell írni. A betekintést a kérelem beérkezését követően legfeljebb 30 napon belül teljesíteni kell. A személyes adatok védelme érdekében az egyes iratok csak az abban szereplő személyes adatok kitakarásával ismerhetők meg és másolhatok le.

11.3. A csoport a működésének módjáról és programjairól időszaki kiadványaiban, a Facebook-oldalán és az Instagram-oldalán tájékoztatja a nyilvánosságot. Az újonnan létrehozott eseményekről a tagokat tájékoztatni kell.

11.4. A csoport Facebook- és Instagram-oldalára kirakott híreket, bejegyzéseket, programokat a hozzáféréssel rendelkező tagok módosíthatják, törölhetik. Törlés esetén a többi hozzáféréssel rendelkező tagot értesíteni kell e-mailben annak okáról.

12. Záró rendelkezések

12.1. Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

12.2. Jelen Alapszabály a kihirdetésétől érvényes.

Kecskemét, 2019. május 08.